ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ต้องการ

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.

สอบถามค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.


Youtube
Instagram
TALK
ปรึกษาค่าบริการ
(전문 상담원 대기중)


ข้อตกลง


หน้าที่ 1 ระเบียบทั่วไป

제1조 목적
ข้อตกลงนี้ ได้จัดทำขึ้นที่ โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ และ ความจำเป็นอื่นๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ อธิบายความหมาย สิทธิ, ความรับผิดชอบต่างๆ ระหว่าง โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก กับ ผู้ใช้บริการ

หน้าที่ 2 การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของข้อตกลง
(1) ข้อตกลงนี้ จัดทำโดยแจ้งผลประโยชน์ที่แก่ผู้ใช้บริกา .
(2) กิจการสามารถ การเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงกับ โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก ได้ โดยจะต้องแสดงเหตุผลที่จำเป็น ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ ข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น จะทำการโดย ให้เกิดผลประโยชน์เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้

หน้าที่ 3 ระเบียบที่นอกเหนือจากข้อตกลง
ในสถานการณ์ ที่ข้อตกลงนี้ ไม่มีความชัดเจน สามารถอ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย


หน้าที่ 2 การสมัครสมาชิก กับ การใช้บริการ

ข้อที่ 1 ความเป็นธรรมของสมาชิก
สมาชิกคือ ผู้ที่ มี “ID” และ “รหัสผ่าน” ซึ่งสามารถใช้บริการได้ ผ่านการ การสมัครสมาชิก โดยทำการยอมรับข้อตกลงของโรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก และกรอก ข้อมูล ยินยอมในการใช้บริการ

ข้อที่ 2 สมัครใช้บริการสำเร็จ
(1) การสมัครใช้งานสำเร็จ คือ การที่ผู้ใช้ ยื่นเอกสารยินยอมการใช้บริการ กับโรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก โดยเห็นด้วย กับรายละเอียดข้อเสนอที่มี br>(2) สำหรับผู้ใช้งานที่ ต้องการใช้บริการทันที หลังการสมัครสมาชิก ต้องส่งเอกสารหลักฐานส่วนตัวการร้องขอให้โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก
(3) กรณีเกี่ยวกับการยื่นเอกสารสมัครสมาชิก และ ยอมรับข้อตกลงของโรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก ซึ่งทางโรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮักจะทำการแจ้ง ID สมาชิก และ รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมให้แก่ผู้ใช้งาน .
(4) เมื่อลงทะเบียนใช้งานแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน ID ได้ และ ผู้ใช้งานหนึ่งท่าน สามารถมี ID ได้แค่เดียงหนึ่ง ไอดี
(5) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก ไม่ยอมรับการสมัครใช้งานดัง ต่อไปนี้.
ก. เมื่อใช้ชื่อของผู้อื่นมาทำการสมัครสมาชิก .
ข. ไม่ใช่ชื่อจริงของตัวเอง
ค. การกรอกข้อมูลสมัครที่เป็นเท็จ
ง. ทำการสมัครโดย มีเป้าหมายเพื่อทำลายความสงบ หรือ ขัดขวางประเพณีอันงดงาม

ข้อที่ 3 การใช้บริการ กับข้อกำหนด
(1) การใช้บริการในด้านธุรกิจ หรือ ด้านเทคโนโลยี สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด, โดยกำหนดให้ 1 วันมี 24 ชั่วโมง
(2) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก สามารถแจ้งให้แก่สมาชิกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบช่วงเวลาการใช้งานที่กล่าวไปก่อนหน้านี้และอื่นๆ.
(3) การใช้บริการปรึกษาออนไลน์ อาจจะไม่ได้รับคำตอบ จากแพทย์ ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ตามสถานการณ์ของแต่ละคน

ข้อที่ 4 ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ
(1) สมาชิกทุกท่านที่ลงทะเบียนใช้งาน สามารถใช้งานได้ฟรี.
(2) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ จากโรงพยาบาลศลัยกรรมฮยอนแดมีฮัก ต้องมีประกาศแจ้งล่วงหน้า ถึงค่าบริการ, เวลา และ นโยบายของการเรียกเก็บเงิน


หน้า 3 การเลิกใช้บริการ, ลงทะเบียนใหม่ และ ข้อกำหนดการใช้

ข้อที่ 1 การเลิกเป็นสมาชิก
(1) สมาชิกที่ต้องการเลิกเป็นสมาชิก ต้องยื่นเอกสารให้กับผู้ดูแล โดยตรงผ่านอีเมลของสมาชิก.
(2)สมาชิกที่ต้องการเลิกเป็นสมาชิกต้องแจ้งชื่อ, เลขบัตรประชาชน , ID, เบอร์โทรศัพท์ และเหตุผลส่วนตัวที่ต้องการเลิกใช้ หลังจากกรอกรายละเอียด และยืนยันตาม ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเลิกเป็นสมาชิกได้ .
(3)ผู้ที่ต้องการเลิกเป็นสมาชิก จะไม่สามารถ ล๊อกอินโดยใช้ ID และ รหัสผ่านได้อีก

ข้อที่ 2 ลงทะเบียนใหม่
(1)อิงตามข้อที่ 1 ในกรณีที่ผู้ที่เลิกเป็นสมาชิกแล้ว อยากสมัครสมาชิกใหม่ สามารถแจ้งอีเมลของตัวเองแก่ผู้ดูแลโดยตรง เพื่อขอใช้งานใหม่
(2)และจะต้องทำการแจ้ง ชื่อตัว , รหัสประชาชน, ID, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการสมัครใช้งานใหม่ให้สำเร็จ.
(3)ดำเนินการสำเร็จเมื่อ ล๊อกอินเข้าใช้งานด้วย ID และ รหัสผ่าน

ข้อที่ 3 ข้อกำหนดในการใช้บริการ
ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้งาน กระทำการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้ โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก สามารถทำการยกเลิกสมาชิก หรือ ยุติการใช้บริการชั่วคร่าวได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า .
ก. ในกรณีที่ทำให้ขัดแย้งกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน และ ประเพณีอันดีงาม
ข. กรณีที่ กระทำการผิดกฎหมาย
ค. กรณีที่มีเป้าหมาย กระทำการหรือมีแผนกระทำการที่กีดขวาง ต่อผลประโยชน์ของชาติ หรือ ผลประประโยชน์ของสังคม
ง. ในกรณีที่แอบใช้ ID กับ รหัสผ่าน ของคนอื่น
จ. ในกรณีที่ทำลายเกียรติ หรือ ทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์
ฉ. กรณีที่เป็นคน คนเดียวกัน แต่สมัครใช้ ID สองไอดี
ช. กรณีที่กีดขวางการแสดงความบริสุทธิ์ ในการใช้บริการ
ซ. กรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย หรือ ละเมิดเงื่อนไขการใช้ที่ชัดเจน


หน้าที่ 4 ข้อกำหนด ของการรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในบริการ

ข้อที่ 1 การปรึกษา ออนไลน์
(1) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก พยายามอย่างเต็มที่ที่สุด ในรักษาและ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ที่สมาชิกผู้ใช้บริการได้ทำการปรึกษากับแพทย์ ไปยังบุคคลที่ 3 ยกเว้นแต่ ในกรณีข้อมูลการปรึกษาดังไปนี้ ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก จะไม่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเผยแพร่ และ การเสียสิทธิ์
ก. กรณีที่เป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการทำให้ความลับในการปรึกษารั่วไหล
ข. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ แจ้งว่า สามารถ “ตัดทอน” คำปรึกษา และนำไปใช้ได้
ค.ในกรณีที่เกิดภัย ธรรมชาติ หรือ เกิดเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของโรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลการให้คำปรึกษาถูกเผยแพร่หรือสูญหาย
(2) เพื่อให้ได้คำตอบที่ครอบคลุม และเหมาะสม เกี่ยวกับเรื่องปรึกษา สมาชิกสามารถอ้างอิงข้อมูล กับ คำตอบของแพทย์ในแต่ละแผนกได้ .
(3) เนื้อหาของการให้คำปรึกษา เมื่อทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้ว สามารถนำไปดำเนินการ เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้.
ก. กิจกรรมทางวิชาการ
ข. การเขียนหนังสื่อโดย การสั่งพิมพ์, CD-ROM หรืออื่น
ค. การใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรองเนื้อหาของการให้คำปรึกษา, FAQ
(4) เกี่ยวกับการตอบคำถาม สำหรับคำปรึกษา ของแพทย์แต่ละท่านนั้น จะให้คำปรึกษาตามลักษณะบุคลิกนิสัยของแพทย์ และ ตามความรู้ที่มี ไม่สามารถสรุปได้ว่าคำตอบเหล่านั้น เป็นแบบฉบับความเห็นโดยรวม ของโรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮักได้
(5) คำปรึกษาดังต่อไปนี้ ไม่สามารถให้คำปรึกษาออนไลน์ ได้ทั้งหมด หรือ ให้คำตอบได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง .
ก. กรณีที่เนื้อหาของคำปรึกษากลับไปกลับมาซ้ำๆ
ข. กรณีที่แสดงให้ เห็นถึงความไม่ถูกต้องตรงกันของคำขอปรึกษา
ค. กรณีทำการขอปรึกษา โดยต้องการให้วินิฉัยโรค
ในกรณีที่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ ค่ารักษา, ค่าตรวจ, ค่ายา และ ราคาอื่นๆ

ข้อที่2 ข้อมูลการให้บริการ
(1) การให้ในบริการนี้ เป็นข้อมูลพอสังเขปโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นเนื้อหาข้อมูลเท่านั้น จากบริการการให้ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลในการ ให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แทนการตรวจโรคทางการแพทย์ได้ จากบริการการให้ข้อมูลนี้ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ให้นำไปใช้แทน การตรวจโรคทางการแพทย์, การรักษา หรืออื่นๆ ถ้าสมาชิกสงสัย หรือความกังวล เกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกาย ต้องมาพบแพทย์เพื่อรับปรึกษาโดยตรง ห้ามทำการใดๆ ซึ่งเป็นการกล่าวโทษผู้อื่น ในการรับคำวินิจฉัยของแพทย์, การรักษา หรือการรับการรักษา เนื่องจากเป็นเพียงการให้ข้อมูลบนเว็ปไซต์บริการเท่านั้น
(2) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก ไม่แนะนำและให้ความคิดเห็นใดๆ ที่เป็นการตรวจเฉพาะ หรือแนะนำ ผลิตภัณฑ์ หรือ วิธีการรักษา จากบริการดังกล่าว ส่วนที่แสดงความเห็นทั้งหมดนั้น เป็นความคิดเห็นของแพทย์ที่ให้คำปรึกษาเท่านั้น โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสาร หรือข้อมูลการให้คำปรึกษาใดๆทั้งสิ้น .
(3) เป็นดุลยพินิจของผู้ใช้ ในการยอมรับ ข้อมูลของบริการ, ความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ความคิดเห็นที่ได้รับจาก สมาชิกท่านอื่น และ สมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้น โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก จึงไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย , การบาดเจ็บ และการเสียเปรียบใดๆ ที่สมาชิกได้รับจาก การใช้ ผลิตภัณฑ์, การรับข้อมูล , ไอเดีย หรือ คำบอกกล่าวอื่นๆ


หน้าที่ 5 ภาระหน้าที่

ข้อที่ 1 ภาระหน้าที่ของบริษัท
(1) ไม่มีสถานการณ์พิเศษใด ที่ทำให้โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก ให้บริการแก่สมาชิกไม่ได้ .
(2) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก จะมีดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ .
(3) โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก ดำเนินการจัดการให้สมาชิกยื่นคำขอปรึกษาโดยผ่านข้อกำหนดตามขั้นตอนที่เหมาะสม และ กรณีที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จะทำการแจ้งเหตุให้แก่สมาชิกทราบ

ข้อที่ 2 ภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลขอสมาชิก
(1) เป็นความรับผิดชอบ ในการดูและ และจัดเก็บ ID กับ รหัสผ่านทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของสมาชิก ให้แก่สมาชิก.
(2) สมาชิกยอมรับบริการบางส่วนที่จัดส่งให้ทางอีเมล .
(3) ในกรณีที่ใช้ ID ของตัวเองถูกใช้อย่างไม่ถูกต้อง สมาชิกต้องรีบแจ้งความจริงให้แก่ โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮักให้ทราบทันที
(4) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก ไม่อนุญาตให้ ขายหรือ ให้ข้อมูลให้แก่ บุคคลที่ 3 ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้งานงาน และโรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก แต่โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก สามารถตัดสินใจเองในการให้ข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้ว ตามกรณีต่อไปนื้.
ก. กรณีที่ให้ข้อมูลแก่ผู้พัฒนาข้อมูล เพื่อทำการพัฒนาข้อมูลใหม่ให้ มีประสิทธิภาพ,ให้ข่าวสาร และให้การพัฒนา ที่มีประโยชน์แก่สมาชิก,
ข. กรณีการให้ข้อมูลแบบกลุ่ม เกี่ยวกับสถิติแบบสมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไป (ไม่ใช่การเปิดเผยขอมูลสมาชิกแบบรายบุคคล)
ค. กรณีที่ให้ข้อมูล สมาชิก และ ผู้ใช้งานแก่บริษัท เพื่อทำสถิติความนิยมตามการใช้บริการ และการโฆษณา
(5) สามารถเผยแพร่ข้อมูลด้วยความสมัครใจ ผ่านพื้นที่คอมมิวนิเคชั่นของกระดานข่าวต่างๆ (ภายใต้พื้นที่คอมมิวนิวเคชั่น) ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ (ชื่อผู้ใช้, ID, e-mail และอื่นๆ) ในกรณีเผยแพร่ข้อมูลเช่นนี้ อาจจะทำให้บุคคลที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้อาจจะได้รับข้อความที่ไม่ต้อง การจากบุคคลที่ 3 ซึ่งการกระทำของบุคคลที่ 3นี้ เป็นการกระทำที่เกินความสามามารถในการควบคุม ของโรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก ดังนั้น โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก ไม่รับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการค้นหาข้อมูลสมาชิก เพราะเป็นการกระทำ ที่เหนือการควบคุมของ โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮักบริการของโรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก สามารถใช้ Cookie เพื่อความสะดวกในการใช้งาน Cookieคือไฟล์ข้อความขนาดเล็กบทเว็บไซต์ การใช้งานเพื่อเป็นการระบุผู้ใช้งานที่กลับมา และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการทำงานโดยทั่วไป ของCookie คือจะให้ Cookie ที่มีหมายเลขเฉพาะแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งCookie ไม่ได้ทำลายระบบภายในของผู้ใช้งาน และไม่ทำให้ไฟล์มีอันตราย โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก ทำการปิดเพื่อไม่ให้บุคคลที่ 3 ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และ ไม่ใช่ผู้สนับสนุนของบริการ ไม่สามารถใช้ Cookieได้ ในกรณีที่สมาชิก หรือ ผู้ใช้งาน ที่ไม่ต้องการใช้ Cookie สามารถเข้าไปปรับที่เว็บเบราว์เซอร์ ว่าไม่ต้องการ รับCookie แต่เพื่อการใช้งานที่ดำเนินไปได้ด้วยดี จำเป็นที่ต้องใช้ Cookie
(7) โรงพยาบาลศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก สามารถให้ข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้บริการ ให้ หรือนำไปใช้กับ บริษัทคู่ค้าได้ .


หน้าที่ 6 การเจรจาต่อรอง
(1) ทำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งหมดให้แก่ทั้งสองฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการ นอกเหนือจากข้อกำหนดกฎระเบียบการใช้งาน.
(2) การยื่นฟ้องปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ โดยทำการยื่นฟ้องศาล ได้ที่ศาลแขวงในเขตควบคุมที่ตั้งของบริษัท


ระเบียบเพิ่มเติม
ข้อตกลงนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554